كيفيت + گارانتي يكساله با شرايط ويژه

ضمن تعهد شركت طريق القدس مبني بر كيفيت اجراي ساختمان، اين شركت ساختمان شما را بعد از اتمام به مدت يكسال با شرايط ويژه گارانتي مي نمايد و شرايط گارانتي بدين صورت مي باشد كه طي يكسال آينده در صورت بروز هرگونه مشكل در ساختمان ، شركت طريق القدس سريعا اقدام به برطرف كردن عيب مي نمايد و پرداخت ۵ % مبلغ كل قرارداد منوط به رضايت شما از گارانتي مي باشد و بعد از يك سال اين پرداخت صورت مي گيرد .