طرح اشتغال زایی

با انعقاد قرارداد ساخت و ساز ، با ما مي توانید افرادي كه مد نظرتان است را در شركت طريق القدس استخدام نمايید .